Foam TV Cushioning Kit
Foam TV Cushioning Kit
$26.99

Foam TV Cushioning Kit

In this Flatscreen TV foam cushioning kit for packaging and moving is:

- 2 Foam Sheets 1/4" x 6-1/4" x 55".

- 1 Foam Bag 1/32" x 60" x 40".
- 2 Foam Sheets 1/4" x 12" x 15'.